Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en de deelnemers van het Huis van Compassie Nijmegen zijn niet eenduidig. De ene deelnemer wil een hand op de schouder en weer een andere vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers en deelnemers ontoelaatbaar is!

Daarom hebben wij als Huis van Compassie voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor de deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. De begeleider zorgt er bij de omgang met de deelnemers voor dat zij in hun waardigheid behouden.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemers dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemers. Alle seksuele handelingen tussen begeleider en deelnemers worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de deelnemers niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens het verblijf in het Huis van Compassie zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers in de ruimtes waarin zij zich bevinden.
  7. De begeleider heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemers is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.


Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met
deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (hulpverlener-cliënt e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.