Huis van Compassie gaat verder als stichting

19 november 2015

Benefiet Syrie 25Met grote instemming van het bestuur van de diaconie is deze zomer besloten dat het Huis van Compassie verder gaat als stichting, en daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van de diaconie in Nijmegen valt.

In augustus 2013 is het Huis van Compassie opgestart door de diaconie. Twee jaar later, in juli 2015, is de zelfstandige stichting opgericht. Reden voor de verzelfstandiging van het Huis van Compassie is dat we hiermee hopen dat we het maatschappelijk en het benodigde financieel draagvlak voor ons werk nog verder kunnen versterken en verbreden. Daarbij behouden we al het goede dat we vanuit de diaconie hebben opgebouwd: we gaan voort op de ingeslagen weg, we gaan door met onze activiteiten. Daarbij blijven gebruik maken van de faciliteiten van de diaconie in de Haard en blijven we nauw samenwerken met de mensen die zich inzetten binnen de diaconie. Ook zal de diaconie haar financiële bijdrage aan het Huis van Compassie voortzetten, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de in totaal benodigde financiën voor het Huis van Compassie. Het bestuur van de stichting Huis van Compassie bestaat uit Paul Oosterhoff (voorzitter), Marc Haasjes (penningmeester) en Piet Elands (secretaris).

Het is overigens niet voor het eerst dat de diaconie een activiteit opzet, en deze om goede redenen vervolgens wordt verzelfstandigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Voedselbank in Nijmegen.

De statutaire doelstelling van stichting Huis van Compassie is als volgt:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van compassie met de kwetsbare mensen in onze maatschappij, met als uitgangspunt “behandel de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden”en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Vanuit de belangen van de doelgroep projecten en programma’s te initiëren die bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de maatschappelijke positie van de doelgroep via ontmoetingen en activiteiten die de levenskwaliteit kunnen verbeteren;
  2. Programma’s en projecten te initiëren  die leiden tot  meer compassie voor de doelgroep en indirect voor de gehele samenleving;
  3. Samen te werken met organisaties en personen  die ook tot doel hebben om compassie te bevorderen;
  4. Het verrichten van alle andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Mocht u verdere informatie wensen over de oprichting van de stichting Huis van Compassie, neem dan gerust contact met ons op: Pieter Poels, coördinator Huis van Compassie, poels@kerkinactie-nijmegen.nl en 024 – 322 84 80.

Onze adres- en andere contactgegevens blijven hetzelfde. We hebben wel een nieuw rek.nr; NL80 TRIO 0391 0294 60  Huis van Compassie in Nijmegen.