ANBI

Stichting Huis van Compassie – ANBI

RSIN/Fiscaalnummer: 855397743

Contactgegevens

Stichting Huis van Compassie
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
telefoon: 024 – 322 84 80
Postadres: Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
Website: www.huisvancompassienijmegen.nl
E-mail: poels@kerkinactie-nijmegen.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eventuele overige bestuursleden hebben een algemene functie.

Visie en doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van compassie met de kwetsbare mensen in onze maatschappij, met als uitgangspunt “behandel de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

In het Werkplan 2015-2016 staat beschreven welke activiteiten wij de komende jaren willen toevoegen aan het bestaande aanbod en welke doelen wij nastreven.

Beloning

Behalve de projectcoördinator, die een parttime aanstelling heeft, kent de stichting Huis van Compassie geen functionarissen met bezoldiging. De beloning van de projectcoördinator is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk in Nederland. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

We organiseren een groot aantal activiteiten voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Ook bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door de kwetsbaren in onze samenleving zelf vanuit de doelgroepen zelf.

De volgende activiteiten worden door ons georganiseerd:

  • Cursussen
  • Repair café
  • Open mic avonden
  • Maaltijden
  • Debat
  • Gespreksgroepen
  • Film
  • Moestuin
  • Theater
  • Tentoonstellingen

 

Jaarverslag

Een terugblik op de activiteiten in 2016 is te vinden in het jaarverslag van het Huis van Compassie.

Baten en lasten

De stichting is op 16 juli 2015 opgericht. Voorafgaand aan die datum waren de activiteiten van het Huis van Compassie onderdeel van de Protestantse Diaconie Nijmegen. Het jaarverslag 2014 – 2015 van de diaconie is terug te vinden op: www.kerkinactie-nijmegen.nl.

De financiële verantwoording over de periode 1-8-2015 tot en met 31-12-2015 zal binnenkort worden gepubliceerd op deze website. In bijgaande tabel staat de begroting 2016 van de stichting Huis van Compassie weergegeven.

Begroting 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

De stichting Huis van Compassie maakt voor de uitvoering van haar activiteiten gebruik van het gebouw De Haard van de Protetsantse Diaconie Nijmegen en de daarbij behorende voorzieningen (o.a. receptie, gastvrouw). Ook het kantoor van de stichting is gevestigd in het gebouw De Haard aan de Groenestraat 170). De kosten van de huur en daarbij behorende voorzieningen worden om niet ter beschikking gesteld door de Protestantse Diaconie Nijmegen. In het financieel overzicht zijn deze kosten en de bijdrage van de diaconie wel financieel inzichteljk gemaakt.

Voor 2016 resteert nog een tekort van ruim € 13.000, Dit zal bedrag zal door aanvullende fondswerving aangevuld moeten worden.